Skydd som ökar säkerheten vid fordonsattacker

Terrorhotet har inneburit nya krav på städerna att skydda sina medborgare. Barriärer med skyddande ändamål är inget nytt, de har använts för militära syften. Nytt är däremot att alla platser där folk rör sig, är platser som från tid till annan kan behöva säkras.

 

Vid nybyggnation eller större förändringar i befintlig miljö kan fordonsskydd integreras som ger hög säkerhet, erbjuder bra framkomlighet och samtidigt tar hänsyn till estetiken.

 

I de flesta fall handlar det dock om att stärka säkerheten i befintlig stadsmiljö. Genom att utgå från helheten, från platsen och behovet av framkomlighet, identifieras de skydd som lämpar sig bäst. Ett skydd som även ska fungera vid varuleveranser till platsen kanske inte lämpar sig lika väl för Räddningstjänstens snabba utryckningar. Säkerhetspollare är ett effektivt skydd som alltid kräver markarbete för trygg förankring. Varje säkerhetslösning och varje kund blir specifik utifrån behov och platsens möjligheter.

Blinkfyrar erbjuder fyra olika varianter av säkerhetspollare:

  • Fixerade pollare som alltid sitter på plats. 
  • Flyttbara pollare som låses upp med nyckel och bärs bort vid passage.
  • Halvautomatiska pollare låser du upp med nyckel för att pollaren ska sjunka ner i marken.
  • Helautomatiska pollare sänks ner i marken vid en digital signal till exempel via ett passerkort, ett sms eller radiovågor. Dessa skydd kan även styras av slingor i marken samt enligt ett tidsschema.

Det finns till exempel flyttbara, fast monterade pollare som fungerar utmärkt vid varutransportpassager, men som inte är optimala för Räddningstjänsten. På platser där Räddningstjänsten behöver komma förbi rekommenderas istället helautomatiska permanenta skydd där också RAKEL-styrning är tillämpningsbart.

 

Det finns även testade och ej testade skydd och flera typer av internationella testmetoder. Det räcker dock inte att bara köpa testade intrångsskydd, utan det ställs krav på användaren att förstå vad testresultaten betyder i praktiken.

 

Permanenta fordonsskydd

Fast monterade säkerhetspollare, testade för fordonsattacker, är en kostnadseffektiv lösning som ger bra framkomlighet åt fotgängare och cyklister och kan utformas estetiskt. Nackdelen är att pollarna kan hindra fordonstrafik som behöver passera som räddningsfordon, varutransporter m fl. 

 

Lösningen är flyttbara pollare med en fast installation under mark, som fortfarande kräver grävning på plats. Denna lösning fungerar för varu- och liknande transporter, men inte lika väl när Räddningstjänsten snabbt behöver komma förbi.

 

Hel- eller halvautomatiska permanenta fordonsskydd

Höj- och sänkbara säkerhetspollare med installation under mark är exempel på öppningsbara permanenta skydd som ger hög säkerhet och tillgänglighet. Styrningen kan skötas centralt och direkt ifrån fordon. Räddningstjänsten kan då ges tillgång till styrning. Skydden kan vara testade mot fordonsattacker och klassade i olika nivåer. 
Pollare med hög säkerhetsklassning kräver större plats under mark.

 

Genom att kombinera öppningsbara med fasta skydd kan en effektiv och flexibel lösning nås med god framkomlighet. 

 

Temporär fordonsbarriär

Behovet av att skydda staden mot fordonsattacker är relativt nytt och det finns många platser som inte har kunnat utrustats från grunden med skydd för attacker. Det finns därför en stor efterfrågan på temporära barriärer.

Generellt sett är intrångsskydd med den kortaste stoppsträckan förankrade eller väldigt stora och tunga, tar lång tid att montera samt öppna och stänga. Men det finns ett undantag!

BLF Mobil Fordonsbarriär MVB 3X ger full effekt och stoppar fordon vid en attack (fordonets vikt 7200 kg, hastigheten 50 km/timme, stoppsträcka 19 meter). Fordonsbarriären är lätthanterlig, snabb att montera samt öppna och stänga eftersom den inte kräver fast förankring.

 

BLF Mobil Fordonsbarriär MVB 3X är testat enligt internationella standards. 

Andra viktiga aspekter är montage och praktisk användning när skyddet är på plats. Hur enkelt är det att öppna och släppa in eller ut behöriga fordon? Och hur lång är stoppsträckan?

 

iBLF-sensorn säkerställer att fordonsbarriären står rätt

Utmaningen vid tillfälliga behov av fordonsbarriär är att säkerställa att barriären står på rätt plats när den ska hindra. Denna utmaning löser Blinkfyrars iBLF-sensor. Sensorn fästs direkt på fordonsbarriären och larmar om barriären flyttas ur position. 

 

Ej testade fordonsskydd

Skydd som inte är testade kan till exempel vara tunga betongföremål, blomsterlådor, fordon eller avstängningsmaterial som testats och används som längsgående skydd. Dessa skydd används för att avskräcka eventuell gärningsperson att utföra dåd. Det är dock viktigt att vara medveten om att denna typ av skydd förmodligen inte stoppar ett fordon och kan i vissa fall användas som ett vapen i sig. 

 

Montage och stoppsträcka

Att intrångsskyddet är enkelt och snabbt att montera, att öppna och stänga, är viktiga aspekter att ta med i beräkningarna när beslut om typ av skydd ska tas.

Används temporära skydd är det mycket vunnet om skyddet kan förmonteras på en angränsande yta, utan att trafikflödet påverkas. När det är dags att spärra av rullas skyddet lätt på plats. För montage på angränsande yta är extra viktig vid kortvariga event som fotbollsmatcher och konserter, där större vägar tillfälligt ska stängas av och skyddas.

Generellt sett är intrångsskydd med den kortaste stoppsträckan förankrade eller väldigt stora och tunga, tar lång tid att montera samt öppna och stänga. Det finns ett undantag! BLF Fordonsbarriär MVB 3x ger full effekt och stoppar fordon vid en attack.

Skydd som har lång stoppsträcka har ett begränsat användningsområde då det sällan finns utrymme att stoppa fordonet.

Tabellen till vänster visar olika varianter av skydd med för- och nackdelar. 

 

 

 

effekt av stoppsträcka med temporära skydd

Den gråa rutan symboliserar ett torg med fyra tillfartsvägar, som spärrats av med temporära skydd.

 

Det röda streckade området visar hur långt fordonet förflyttar sig efter att ha kört in i skyddet, enligt resultatet vid testet.