Miljöpolicy och mål

Blinkfyrars miljöpolicy fokuserar på att aktivt arbeta för förbättrad hållbarhet och minimal miljöpåverkan där det är möjligt.

 • AB Blinkfyrar ska vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle genom att bedriva verksamhet som minimerar inverkan på hälsa och miljö.
 • Vi ska ständigt förbättra och utvärdera vårt miljöarbete, där lagar och andra krav utgör miniminivå.
 • Vi strävar efter att välja och material så vi minimerar resursanvändning och miljöpåverkan.
 • Våra kompetenta medarbetare medverkar aktivt till en hållbar samhällsutveckling.
 • Vi för en aktiv dialog med våra leverantörer med syfte att ständigt minimera miljöpåverkan.
 • Vi bidrar till att bevara kulturella miljövärden genom att tillhandahålla produkter som smälter in i stads- och landskapsbilden.
 • Vi minimerar miljöpåverkan orsakad av transporter.

Miljömål
Miljömål har tagits fram utefter de identifierade miljöaspekterna, lagkraven och åtagandet i policy. De beskriver de åtgärder som företaget prioriterar för att minimera påverkan på människors hälsa och miljön.

De övergripande miljömålen är:

 • Hållbarhetsaspekten ska vägas in och miljöhänsyn ska tas in i utvecklandet av företagets samtliga tjänster och produkter.
 • Mängden spill ska minimeras och återanvändning/återvinning av råvaror och material ska maximeras.Hantering av kemikalier ska ske på sådant sätt att miljöpåverkan och skador på människors hälsa minimeras.
 • Miljöpåverkan orsakad av transporter ska minskas.
 • Vi ska uppmuntra och stödja våra leverantörer i våra gemensamma strävanden att minska miljöpåverkan.
 

Kvalitetsriktlinjer

Blinkfyrars produkter ska präglas av en kvalitetsnivå som innebär att de vid varje tidpunkt uppfyller ställda krav och tillämpliga författningskrav, lagar och föreskrifter.
Blinkfyrars målsättning är att varje affärshändelse ska handläggas på ett sådant sätt att det till fullo uppfyller ställda krav och därmed säkerställer högsta kundnöjdhet.

AB Blinkfyrar kvalitetssäkrar genom att:
• anlita leverantörer som uppfyller Blinkfyrars kravspecifikationer.
• köpa in råvaror och komponenter som uppfyller Blinkfyrars kravspecifikationer.
• kontrollera inkommande gods.
• genomföra fortlöpande kontraktsgenomgångar med både kunder och leverantörer tillämpa dokumenterad produktionsstyrning
• tillämpa dokumenterad service och underhåll av produktionsutrustning
• tillämpa dokumenterad och styrd utveckling och konstruktion av nya produkter
• dokumentera och åtgärda anmälda avvikelser
• dokumentera och åtgärda anmälda reklamationer
• genomföra kontroller vid utlastning och interna transporter
• informera och utbilda all personal om kvalitetsarbetet och att förbättringen av detsamma är en ständigt pågående process.