Miljöpolicy och mål

Blinkfyrars miljöpolicy fokuserar på att aktivt arbeta för förbättrad hållbarhet och minimal miljöpåverkan där det är möjligt.

 • AB Blinkfyrar ska vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle genom att bedriva verksamhet som minimerar inverkan på hälsa och miljö.
 • Vi ska ständigt förbättra och utvärdera vårt miljöarbete, där lagar och andra krav utgör miniminivå.
 • Vi strävar efter att välja och material så vi minimerar resursanvändning och miljöpåverkan.
 • Våra kompetenta medarbetare medverkar aktivt till en hållbar samhällsutveckling.
 • Vi för en aktiv dialog med våra leverantörer med syfte att ständigt minimera miljöpåverkan.
 • Vi bidrar till att bevara kulturella miljövärden genom att tillhandahålla produkter som smälter in i stads- och landskapsbilden.
 • Vi minimerar miljöpåverkan orsakad av transporter.

Miljömål
Miljömål har tagits fram utefter de identifierade miljöaspekterna, lagkraven och åtagandet i policy. De beskriver de åtgärder som företaget prioriterar för att minimera påverkan på människors hälsa och miljön.

De övergripande miljömålen är:

 • Hållbarhetsaspekten ska vägas in och miljöhänsyn ska tas in i utvecklandet av företagets samtliga tjänster och produkter.
 • Mängden spill ska minimeras och återanvändning/återvinning av råvaror och material ska maximeras.Hantering av kemikalier ska ske på sådant sätt att miljöpåverkan och skador på människors hälsa minimeras.
 • Miljöpåverkan orsakad av transporter ska minskas.
 • Vi ska uppmuntra och stödja våra leverantörer i våra gemensamma strävanden att minska miljöpåverkan.
 

Kvalitetspolicy