Kvalitetsriktlinjer

AB Blinkfyrars produkter ska präglas av en kvalitetsnivå som innebär att de vid varje tidpunkt uppfyller ställda krav och tillämpliga författningskrav, lagar och föreskrifter.

AB Blinkfyrars målsättning är att varje affärshändelse ska handläggas på ett sådant sätt att det till fullo uppfyller ställda krav och därmed säkerställer högsta kundnöjdhet.

AB Blinkfyrar kvalitetssäkrar genom att:
• anlita leverantörer som uppfyller Blinkfyrars kvalitetskriterier.
• köpa in råvaror och komponenter som uppfyller Blinkfyrars kravspecifikationer.
• kontrollera inkommande gods.
• genomföra fortlöpande kontraktsgenomgångar med både kunder och leverantörer.
• tillämpa dokumenterad produktionsstyrning
• tillämpa dokumenterad service och underhåll av produktionsutrustning
• tillämpa dokumenterad och styrd utveckling och konstruktion av nya produkter
• dokumentera och åtgärda anmälda avvikelser
• dokumentera och åtgärda anmälda reklamationer
• genomföra kontroller vid utlastning och interna transporter
• informera och utbilda all personal om kvalitetsarbetet och att förbättringen av detsamma är en ständigt pågående process.