Miljöpolicy och mål

Miljöpolicy

AB Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar och digital skyltning och vi ser ett aktivt miljöarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

Vi är engagerade, nytänkande och pålitliga och genom att möjliggöra effektiva och säkra trafikflöden är vi en aktiv part i utvecklingen av det moderna och hållbara samhället
Vi är aktiva i arbetet av vår supplychain och säkerställer bla att
vi har rätt leverantörer som har hög miljömedvetenhet
vi minimerar miljöpåverkan av våra transporter
Vi utvärderar alltid mer miljövänliga alternativ för våra interna transporter
Vi minskar föroreningar genom förebyggande och systematiskt service och underhåll av maskiner, fordon och utrustning
Vi följer interna och externa krav samt tillämplig lagstiftning
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att konstant och långsiktigt utveckla vårt miljöledningssystem och vår verksamhet för att förbättra miljöprestanda och därmed skydda miljön
Staffanstorp 2020-01-02 
AB Blinkfyrar

Elisabeth Nagy
VD

 

 

Miljömål

Miljömål har tagits fram utefter de identifierade miljöaspekterna, lagkraven och åtagandet i policy. De beskriver de åtgärder som företaget prioriterar för att minimera påverkan på människors hälsa och miljön.

De övergripande miljömålen är:

  • Hållbarhetsaspekten ska vägas in och miljöhänsyn ska tas in i utvecklandet av företagets samtliga tjänster och produkter.
  • Mängden spill ska minimeras och återanvändning/återvinning av råvaror och material ska maximeras.
  • Hantering av kemikalier ska ske på sådant sätt att miljöpåverkan och skador på människors hälsa minimeras.
  • Miljöpåverkan orsakad av transporter ska minskas.
  • Vi ska uppmuntra och stödja våra leverantörer i våra gemensamma strävanden att minska miljöpåverkan.