Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Leveransvillkor
 

Allmänna leveransvillkor

 

 1. Tillämpning
  Dessa allmänna leveransvillkor tillämpas mellan säljaren och annan näringsidkare, Kund, och gäller såvida inte parterna skriftligen kommit överens om annat.
   
 2. Kreditprövning
  Godkänd kreditprövning utgör en förutsättning för leverans.
   
 3. Offert/anbud
  Säljarens offert/anbud är giltig i 15 dagar om inte annat överenskommits.

  Utfästelser vid sidan av anbud eller orderbekräftelse är bindande för säljaren endast om de skriftligen bekräftats av säljaren.

  Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc i kataloger, prospekt, cirkulär mm är ungefärliga och bindande endast i den mån det skriftliga avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Tekniska data lämnas med förbehåll för konstruktionsändringar.
   
 4. Pris
  Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt, andra skatter och offentliga avgifter.

  På order som understiger visst minsta belopp, tillkommer en särskild avgift enligt vad Säljaren vid var tidpunkt generellt tillämpar.

  Förändringar av tullavgifter, skatter eller andra offentliga avgifter eller pålagor, som medför ökade kostnader för Säljaren, berättigar Säljaren att höja i anbudet angivet, eller avtalat, pris.

  Anbuds- eller avtalat pris är baserat på växelkurs för svenska kronor i förhållande till den valuta (-or) som är angivet i anbudet.
  Säljaren förbehåller sig rätten att justera angivet pris enligt följande regel: Valutajustering sker när valutakursen vid betalningstillfället (till vår leverantör) är större, eller mindre än 2%, enligt Riksbankens dagskurs än vid anbudsdatum.

  Vid råvarumaterialförändringar över 3% från offert till leverans, äger säljaren rätt att korrigera priset i relation till hela förändringen.
   
 5. Betalningsvillkor och dröjsmålsränta
  Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum om kreditprövningen är godkänd.
  Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta enligt Räntelagen. 

  Vid utebliven betalnings skickas en påminnelse inklusive påminnelseavgift enligt lag.
  Vid fortsatt utebliven betalning går ärendet vidare till inkasso med dess tillkommande avgifter och hantering.
   
 6. Leveransvillkor
  För alla leveranser gäller leveransvillkor Ex Works (Incoterms 2020), dvs Köparen står risken för varorna och bekostar frakten från Säljarens lokal.

  Säljaren kan på Köparens uppdrag ombesörja emballeringen och beställning av transport. Köparen debiteras då kostnad för emballage, frakt och hanteringen enligt Säljarens gällande priser. Om Säljaren även bekostar transporten debiteras Köparen denna kostnad.

  Vid avhämtning måste varorna hämtas senast 48 timmar efter att Säljaren meddelat att varorna är klara för avhämtning. Om varorna inte hämtas kommer de att skickas till Köparen och Köparen kommer att bli debiterad frakt och omkostnader.

  För leveranser till mottagare utanför Sverige gäller särskilda villkor.
   
 7. Mottagningskontroll och reklamation
  Köparen skall vid godsets ankomst göra en efter godsets art anpassad mottagningskontroll. Brist eller skada som kan antas ha uppstått under transport skall anmälas direkt till fraktföraren i enlighet med för transporten gällande bestämmelser. I förekommande fall skall även Säljaren underrättas.
  Reklamation skall göras och bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning.
  Reklamation som görs senare än 8 dagar efter varans ankomst till kunden behandlas inte och lämnas utan avseende.
   
 8. Tider
  Leverans ska ske vid den tidpunkt som parterna skriftligen har avtalat.
  Om Säljaren inte kan hålla avtalad leveranstid eller framstår sådan försening som sannolik, ska köparen utan dröjsmål underrättas skriftligen samt såvitt möjligt ange tidpunkt då leverans beräknas ske.

  Skadestånd vid försening från säljaren sida utgår endast om separata skriftlig överenskommelse därom träffats.  
   
 9. Avbeställning
  Vid avbeställning debiteras 20 procent av priset för de avbeställda varorna som returkostnad. Material som levererats till Köparen återtas inte utan att Säljaren har granskat varorna och skriftligen godkänt returen. Köparen står för samtliga kostnader.

  Varor som tillverkats eller anpassats särskilt för Köparen återtas inte.
   
 10. Force Majeure
  Part är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakats av omständigheter utanför parts kontroll såsom exempelvis olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller handling eller underlåtenhet från myndigheters sida eller handling eller underlåtenhet från någon som part inte uttryckligen åtagit sig ansvar för. Så snart sådan omständighet har undanröjts skall part fullfölja sina förpliktelser på sätt som anges i avtalet.

  För att befrias från ansvar enligt denna bestämmelse skall part utan dröjsmål underrätta den andra parten som sådan omständighet.
   
 11. Tvister
  Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband därmed ska avgöras genom skiljeförfarande i Sverige. Om det tvistiga beloppet inte överstiger 500.000 sek exklusive mervärdesskatt, eller motsvarande belopp i avtalsvalutan, ska dock tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige.

  Alla tvister i anledning av avtalet ska bedömas enligt lagen i Sverige.