Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Miljöpolicy & mål

AB Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar och digital skyltning och vi ser ett aktivt miljöarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

Vi är engagerade, nytänkande och pålitliga och genom att möjliggöra effektiva och säkra trafikflöden är vi en aktiv part i utvecklingen av det moderna och hållbara samhället.
Vi är aktiva i arbetet av vår supplychain och säkerställer bla att

 • vi har rätt leverantörer som har hög miljömedvetenhet
 • vi minimerar miljöpåverkan av våra transporter
 • vi utvärderar alltid mer miljövänliga alternativ för våra interna transporter
 • vi minskar föroreningar genom förebyggande och systematiskt service och underhåll av maskiner, fordon och utrustning
 • vi följer interna och externa krav samt tillämplig lagstiftning
 • vi arbetar med ständiga förbättringar för att konstant och långsiktigt utveckla vårt miljöledningssystem och vår verksamhet för att förbättra miljöprestanda och därmed skydda miljön

AB Blinkfyrar

Elisabeth Nagy
VD

Miljömål

Miljömål har tagits fram utefter de identifierade miljöaspekterna, lagkraven och åtagandet i policy. De beskriver de åtgärder som företaget prioriterar för att minimera påverkan på människors hälsa och miljön.

De övergripande miljömålen är:

 • Hållbarhetsaspekten ska vägas in och miljöhänsyn ska tas in i utvecklandet av företagets samtliga tjänster och produkter.
 • Mängden spill ska minimeras och återanvändning/återvinning av råvaror och material ska maximeras.
 • Hantering av kemikalier ska ske på sådant sätt att miljöpåverkan och skador på människors hälsa minimeras.
 • Miljöpåverkan orsakad av transporter ska minskas.
 • Vi ska uppmuntra och stödja våra leverantörer i våra gemensamma strävanden att minska miljöpåverkan.

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsarbetet är en viktig del i Blinkfyrars förändringsarbete och företaget har bland annat lagt om produktionsprocessen så att materialet resursoptimeras vilket ger minskat spill. Vi ser till att varje vägmärke tillverkas så resursoptimerat som möjligt, för både hållbarhet och ekonomi. Våra kunder ska känna sig trygga i att vi är en pålitlig, trygg och säker leverantör. Att vi ständigt utvecklar vår verksamhet och våra hållbarhetsmål, exempelvis har vi som mål att andelen ton koldioxid på externa transporter i förhållande till företagets omsättning ska ha minskat med 10 procent senast 2023. Med våra produkter och tjänster bidrar vi även starkt till Nollvisionen mål om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.. 

Vi har valt att luta oss mot de Globala hållbarhetsmålen och valt ut de mål som matchar vår verksamhet. Vi definierar miljö- & hållbarhetssystem, miljöklassade produkter, personal, hälsa, miljöpåverkan, inköpsrutiner, kundnöjdhet, kvalitet/reklamation, frakter mm.

Kvalitetspolicy

AB Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar och digital skyltning och vi ser ett aktivt kvalitetsarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

 • Vi är engagerade, nytänkande och pålitliga och skapar värden för våra kunder och för omvärlden. Både på kort och lång sikt.
 • Vi ställer höga krav på oss själva, våra samarbetspartners och leverantörer. Bra samarbete och kvalitet i alla led är en förutsättning för att lyckas!
 • Vi har tydliga mål för vårt kvalitetsarbete och arbetar med löpande dokumenterad uppföljning.
 • Vi är en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare. Vi ser till att alla anställda är kvalificerade för det arbete de utför, och våra medarbetare kan påverka och utvecklas hos oss.
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar för att säkerställa att vi alltid ligger i framkant och möter eller överträffar kundens förväntningar.

ISO 9001 / ISO 14001
Som en av få bedömda och godkända i branschen

100%

Våra produkter är bedömda, godkända och certifierade

CE, BASTA och Byggvarubedömningen.

 

                  

 

Garanti

AB Blinkfyrars produkter präglas av en kvalitetsnivå som innebär att de vid varje tidpunkt uppfyller ställda krav och tillämpliga författningskrav, lagar och föreskrifter.

Vägmärken

På all utrustning utom vägmärken belagda med reflexmaterial lämnas 2 års garanti från och med leveransdatum. På vägmärken belagda med reflexmaterial lämnar vi 12 år på prismatisk och 7 år på normalreflekterande från och med leveransdatum.
Alla detaljer som ingår i denna leverans är kontrollerade och packade i enlighet med vårt kvalitetssystem. Alla våra underleverantörer som innefattas av varor i denna leverans uppfyller våra ställda kvalitetskrav på dem.

Kontakta oss för information kring övriga produkter och system.

Återvinning

Om du har frågor kring hur dina produkter från oss ska återvinnas eller skötas om så står vi gärna till tjänst. Kontakta oss!